Casa Siena

Ficha técnica

 

Nombre del proyecto Casa GLAG
Ubicación Tarragona, España
Promotor Privado
Arquitecto Guillem Carrera
Arquitecto técnico Meritxell Anglès, Manel Mata
Estructura Xavier Aguado
Colaboradores Eva Crespo, Meritxell Anglès, Edgar Argemí, Xavier Foraste, Lola Tous
Constructor Estructuras Valades Navarro SL, Construcciones Coma-Farella SL,
Construccions Salvat Jové SL
Año Proyecto 2007
Año fin construcción 2014
Superfície 562 m2
Fotografía Guillem Carrera
Premios y reconocimientos Obra nominada Plataforma Arquitectura Obra de l’año 2018.

 

Descripció del projecte

 

El solar està situat en un teixit urbà residencial de baixa densitat que està envoltat d’àrees verdes naturals i proper al mar. Una gran part d’aquest sector està format per parcel·les amb pendents considerables. L’observació inicial del lloc i de l’entorn més pròxim i llunyà, va posar en relleu que la majoria dels habitatges que s’estaven construint o estaven construïts a la zona seguien una mateixa premissa: situar-se en la part més alta del solar -reomplint el terreny on s’ubiquen els edificis-, mitjançant una volumetria transversal el més ample possible, deixant la resta del solar com un jardí en pendent de difícil aprofitament i relació amb els espais de l’habitatge.

 

Partint de la consideració descrita anteriorment, va sorgir la premissa de que l’arquitectura de l’habitatge projectat havia de tenir la voluntat de formar part del paisatge de l’indret, tot assolint una correcta integració en l’entorn natural que l’envolta. I a ser possible, tot i la forta pendent que presentava el solar, que els diferents espais que configuressin el projecte, poguessin d’una manera o altra tenir una relació visual o de contacte amb el terreny. De manera que en comptes de terraplenar, es fes una adaptació suau del solar, a diferents nivells, de manera que la majoria de l’espai no edificat del solar fos útil i pogués participar i formar part del projecte amb un protagonisme equivalent al de l’edifici.

 

Pel que fa al projecte, es renuncia a col·locar l’habitatge en la part superior del solar i es proposa una implantació de tipus adaptatiu amb el terreny de forta pendent que ofereix la parcel·la, mitjançant la definició i adaptació de diferents nivells topogràfics que composen els espais exteriors; per tal de fer-los útils i per tal de possibilitar la seva relació amb els espais interiors. Amb aquesta decisió, en comptes de proposar una volumetria d’amplitud transversal, es proposa una volumetria longitudinal -una bona part enterrada i il·luminada mitjançant un pati-, on el darrer forjat de l’edifici està situat pràcticament una planta per sota dels edificis que l’envolten. D’aquesta manera, es conserven els arbres originals existents en el solar i resulta una volumetria de formes senzilles, menys agressiva amb l’entorn i que té com a propòsit ser una arquitectura que habiti el paisatge.

 

L’habitatge articula la seva estructura espacial mitjançant un nucli vertical de comunicacions i un cos principal que actua com un contenidor d’activitats del que van sorgint cossos auxiliars o de servei que, de forma coordinada i participativa, formen el conjunt edificat. La planta semisoterrada conté l’aparcament de vehicles, l’àrea de salut i els espais d’emmagatzematge i instal·lacions. La planta baixa conté la zona de nit: habitacions i cambres higièniques. La planta primera conté la zona de dia: sala d’estar, cuina-menjador i cos auxiliar per a convidats. El volum situat sobre la planta de dia conté l’estudi i la sortida a la terrassa-mirador.  Els interiors es plantegen senzills, confortables i pràctics per a l’habitant. El tractament de l’espai no edificat del solar alterna vegetació original conservada i vegetació de nova plantació, zones pavimentades amb pedra, fusta, gespa i una piscina allargada de perfil adaptatiu amb el terreny. En conjunt, tot projectat amb la voluntat de que la vegetació de l’entorn es percebi que entra dins el solar fins pràcticament tocar l’edifici.

 

L’edifici ha estat construït segons els criteris d’arquitectura solar passiva: s’orienten els diferents espais habitables cap a les vistes que ofereix l’entorn i es fa un acurat treball de control lumínic, tant directe com indirecte, mitjançant obertures, voladius, elements de protecció solar i lluernaris. També s’aprofiten les aigües de pluja per al reg del jardí, mitjançant l’existència d’un dipòsit enterrat. Alhora, la majoria de la vegetació és mediterrània i pròpia del lloc, fet que significa un estalvi energètic i de manteniment de les espècies vegetals. Cadascun dels espais de l’edifici té la possibilitat de ventilar de manera creuada, ja que tots els espais habitables tenen obertura tant a façana exterior com en el pati interior.  Pel que fa a la minimització de la demanda energètica, s’ha tractat des d’un primer punt de vista mitjançant la creació d’un envolupant (pell de l’edifici) amb un gruix tèrmic compost i estudiat segons l’orientació de cadascuna de les façanes, en concordança amb el clima on s’ubica l’edifici. Des d’un segon punt de vista s’ha tractat la minimització de la demanda energètica mitjançant un sistema de climatització integrat i global de l’edifici que aprofita l’energia solar per a la reducció del consum elèctric.

 

Pel que fa als materials utilitzats en la construcció d’aquest edifici, s’han utilitzat materials senzills, de procedència natural i de proximitat, amb la voluntat que l’impacte mediambiental i paisatgístic de l’edifici sigui el menor possible.

 

Perfil Arquitecte

 

Guillem Carrera, Tarragona (1979), arquitecte, estudia a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, on es llicencia el 2004.

 

El 2005 obre un estudi d’arquitectura, disseny del paisatge, disseny d’interiors, restauració i rehabilitació.

 

Les seves realitzacions han estat publicades en revistes del sector, llibres d’arquitectura i plataformes web especialitzades.

 

«La possibilitat de participar en dos aspectes molt importants de la societat com són l’arquitectura i l’urbanisme, i en extensió, la concepció d’edificis, espais o entorns habitables de manera respectuosa amb els indrets i el medi que els envolta, i els beneficis que aquests poden aportar a les persones, són la meva motivació com a arquitecte.»

Categoría
Propiedades